نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار سیستم

سپیدار سیستم یک نرم افزار یکپارچه مالی میباشد. در این برنامه کلیه ماژول های مورد نیاز شرکت های کوچک و متوسط طراحی شده است. کدینگ حسابداری چهار سطحی با تفصیل شناور، امکان ارائه گزارشات قانونی و مدیریتی را میسر کرده است.