بسته تولیدی سپیدارتولیدی سپیدار
بسته تولیدی سپیدار
سفارش بسته تولیدی

حسابداری

دریافت و پرداخت

تامین کنندگان و انبار تولیدی

مشتریان و فروش

سفارش کار (تولید)

بسته خدماتی سپیدار
سفارش بسته خدماتی

حسابداری

دریافت و پرداخت

مشتریان و فروش خدماتی

بسته بازرگانی سپیدار
سفارش بسته بازرگانی

حسابداری

دریافت و پرداخت

تامین کنندگان و انبار بازرگانی

مشتریان و فروش

فروش پیشرفته

بسته پیمانکاری سپیدار
سفارش بسته پیمانکاری

حسابداری

دریافت و پرداخت

حسابداری پیمانکاری

نرم افزار مالی و حسابداری سپیدار

نرم افزار مالی سپیدار، یک اتوماسیون مالی کاملاً یکپارچه با کاربری ساده و پایدار، محصول شرکت سپیدار سیستم آسیا (عضو گروه نام آشنای همکاران سیستم) می باشد.

ساختار این نرم افزار متناسب با فرآیندهای کاری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط طراحی شده است که شامل کلیه سیستم های اصلی چون حسابداری، دریافت و پرداخت، خرید و فروش، حقوق و دستمزد، دارایی ثابت و سفارش کار می باشد.

افزایش دقت و بهره وری دپارتمان مالی و ارائه گزارشات مدیریتی و قانونی، مجموعه حسابداری سپیدار را تبدیل به بهترین راهکار برای مدیریت مالی شرکت ها کرده است.

سیستم های اصلی نرم افزار سپیدار

 • ثبت و ضبط عملیات انبار و حساب تامین کنندگان
 • ثبت فاکتور خرید کالا و خدمت
 • قیمت گذاری کالاهای انبار به روش میانگین موزون
 • قابلیت یکپارچه سازی اطلاعات بین انبار و فروش
 • قابلیت تعیین نقطه سفارش کالا
 • امکان انبار گردانی
 • ثبت خودکار سند حسابداری مربوط به هر یک از فرآیندهای انبار
 • ثبت و ضبط کلیه اسناد فروش
 • ثبت و صدور پیش فاکتور و فاکتور فروش
 • محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض
 • امکان تعریف انواع فروش و ثبت اعلامیه قیمت های مرتبط
 • قابلیت تهیه فایل خرید و فروش فصلی
 • قابلیت تهیه انواع گزارشات مدیریتی و نمودارهای عملکرد
 • یکپارچه سازی اطلاعات بین انبار، فروش و خزانه
 • ثبت خودکار سند حسابداری مربوط به هر یک از فرآیندهای فروش
 • ثبت و ضبط کلیه اطلاعات کارکنان و حقوق و دستمزد
 • محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بر اساس اطلاعات قراردادی
 • محاسبه مالیات حقوق به چهار روش
 • تهیه فایل (دیسکت) بیمه و مالیات با فرمت های مورد تایید دارایی و  تامین اجتماعی مطابق با آخرین تغییرات
 • قابلیت یکپارچه سازی با سیستم های حضور و غیاب
 • تهیه دیسکت پرداخت حقوق برای کلیه بانک ها
 • ثبت خودکار سند حسابداری مربوط به هر یک از فرآیندهای حقوق و دستمزد
 • ثبت و ضبط کلیه اطلاعات اموال و دارایی ثابت
 • قابلیت طبقه بندی دارایی ها بر اساس گروه ها و طبقات
 • محاسبه استهلاک برای هر یک از طبقات اموال
 • امکان پلاک گذاری اموال
 • ردیابی ساده تر تحویل گیرندگان دارایی ها
 • ثبت خودکار سند حسابداری مربوط به هر یک از فرآیندهای دارایی
 • ثبت و ضبط کلیه اطلاعات فرآیند تولید
 • قابلیت تعریف روشهای ساخت مختلف محصولات
 • تعریف کالای جایگزین و نسبت جایگزینی در فرمول ساخت
 • کنترل مصرف مواد اولیه بر اساس سفارش
 • محاسبه میزان انحراف از تولید و مصرف
 • یکپارچه سازی اطلاعات بین انبار و سفارش کار
 • گزارش پیش بینی تولید
 • محاسبه ساده و دقیق بهای تمام شده
 • ثبت خودکار سند حسابداری مربوط به هر یک از فرآیندهای تولید
 • ثبت و ضبط کلیه اطلاعات پروژه ها و قراردادهای پیمانی
 • کنترل صورت هزینه ها به تفکیک هر پروژه و مرکز هزینه
 • کنترل قراردادها و صورت وضعیت های دریافتی
 • کنترل ضمانتنامه های بانکی به تفکیک قراردادها
 • تهیه کارت پیمان
 • یکپارچه سازی اطلاعات بین انبار، فروش و پیمانکاری
 • ثبت خودکار سند حسابداری مربوط به هر یک از فرآیندهای پیمانکاری
 • ثبت و ضبط عملیات انبار و حساب تامین کنندگان
 • ثبت فاکتور خرید کالا و خدمت
 • قیمت گذاری کالاهای انبار به روش میانگین موزون
 • قابلیت یکپارچه سازی اطلاعات بین انبار و فروش
 • قابلیت تعیین نقطه سفارش کالا
 • امکان انبار گردانی
 • ثبت خودکار سند حسابداری مربوط به هر یک از فرآیندهای انبار
 • ثبت و ضبط کلیه اسناد فروش
 • ثبت و صدور پیش فاکتور و فاکتور فروش
 • محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض
 • امکان تعریف انواع فروش و ثبت اعلامیه قیمت های مرتبط
 • قابلیت تهیه فایل خرید و فروش فصلی
 • قابلیت تهیه انواع گزارشات مدیریتی و نمودارهای عملکرد
 • یکپارچه سازی اطلاعات بین انبار، فروش و خزانه
 • ثبت خودکار سند حسابداری مربوط به هر یک از فرآیندهای فروش
 • ثبت و ضبط کلیه اطلاعات کارکنان و حقوق و دستمزد
 • محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بر اساس اطلاعات قراردادی
 • محاسبه مالیات حقوق به چهار روش
 • تهیه فایل (دیسکت) بیمه و مالیات با فرمت های مورد تایید دارایی و  تامین اجتماعی مطابق با آخرین تغییرات
 • قابلیت یکپارچه سازی با سیستم های حضور و غیاب
 • تهیه دیسکت پرداخت حقوق برای کلیه بانک ها
 • ثبت خودکار سند حسابداری مربوط به هر یک از فرآیندهای حقوق و دستمزد
 • ثبت و ضبط کلیه اطلاعات اموال و دارایی ثابت
 • قابلیت طبقه بندی دارایی ها بر اساس گروه ها و طبقات
 • محاسبه استهلاک برای هر یک از طبقات اموال
 • امکان پلاک گذاری اموال
 • ردیابی ساده تر تحویل گیرندگان دارایی ها
 • ثبت خودکار سند حسابداری مربوط به هر یک از فرآیندهای دارایی
 • ثبت و ضبط کلیه اطلاعات فرآیند تولید
 • قابلیت تعریف روشهای ساخت مختلف محصولات
 • تعریف کالای جایگزین و نسبت جایگزینی در فرمول ساخت
 • کنترل مصرف مواد اولیه بر اساس سفارش
 • محاسبه میزان انحراف از تولید و مصرف
 • یکپارچه سازی اطلاعات بین انبار و سفارش کار
 • گزارش پیش بینی تولید
 • محاسبه ساده و دقیق بهای تمام شده
 • ثبت خودکار سند حسابداری مربوط به هر یک از فرآیندهای تولید
 • ثبت و ضبط کلیه اطلاعات پروژه ها و قراردادهای پیمانی
 • کنترل صورت هزینه ها به تفکیک هر پروژه و مرکز هزینه
 • کنترل قراردادها و صورت وضعیت های دریافتی
 • کنترل ضمانتنامه های بانکی به تفکیک قراردادها
 • تهیه کارت پیمان
 • یکپارچه سازی اطلاعات بین انبار، فروش و پیمانکاری
 • ثبت خودکار سند حسابداری مربوط به هر یک از فرآیندهای پیمانکاری